Ahavat Achim Z’manim

Tuesday November 30, 2021
 • 26 Kislev, 5782
 • Chanukah 2
 • Taanis 18
 • Earliest Talit - 6:02 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:10 am
 • Chatzot - 11:45 am
 • Gedolah - 12:09 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:29 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:09 pm
Wednesday December 01, 2021
 • 27 Kislev, 5782
 • Chanukah 3
 • Taanis 19
 • Earliest Talit - 6:03 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:11 am
 • Chatzot - 11:46 am
 • Gedolah - 12:09 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:29 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:09 pm
Thursday December 02, 2021
 • 28 Kislev, 5782
 • Chanukah 4
 • Taanis 20
 • Earliest Talit - 6:04 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:11 am
 • Chatzot - 11:46 am
 • Gedolah - 12:10 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:29 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:09 pm
Friday December 03, 2021
 • 29 Kislev, 5782
 • Chanukah 5
 • Taanis 21
 • Earliest Talit - 6:05 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:12 am
 • Chatzot - 11:46 am
 • Gedolah - 12:10 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Candle Lighting - 4:11 pm
 • Shkia - 4:29 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:09 pm
Saturday December 04, 2021
 • 30 Kislev, 5782
 • Miketz, Chanukah 6, Rosh Chodesh Teves
 • Taanis 22
 • Earliest Talit - 6:05 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:12 am
 • Chatzot - 11:47 am
 • Gedolah - 12:10 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:28 pm
 • Tzeit (45 Min) - 5:13 pm
Sunday December 05, 2021
 • 1 Teves, 5782
 • Chanukah 7, Rosh Chodesh Teves
 • Taanis 23
 • Earliest Talit - 6:06 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:13 am
 • Chatzot - 11:47 am
 • Gedolah - 12:11 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:28 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:08 pm
Monday December 06, 2021
 • 2 Teves, 5782
 • Chanukah 8
 • Taanis 24
 • Earliest Talit - 6:07 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:14 am
 • Chatzot - 11:48 am
 • Gedolah - 12:11 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:28 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:08 pm

Congregation Ahavat Achim
18-25 Saddle River Road, Fair Lawn, NJ 07410
Phone: (201) 797-0502