Minyan Calendar

Friday, September 1
 • Shacharit - 6:25 am
 • Candle Lighting - 7:11 pm
 • Mincha-Kabbalat Shabbat - 7:15 pm
Saturday, September 2
 • Parashat Ki Tavo
 • Shacharit (Hashkama) - 8:00 am
 • Shacharit (Main) - 9:00 am
 • Mincha - 7:00 pm
 • Maariv-Havdalah - 8:13 pm
Sunday, September 3
 • Shacharit - 8:00 am
 • Mincha-Maariv - 7:14 pm
Monday, September 4
 • Shacharit - 8:00 am
 • Mincha-Maariv - 7:12 pm
Tuesday, September 5
 • Shacharit - 6:25 am
 • Mincha-Maariv - 7:11 pm
Wednesday, September 6
 • Shacharit - 6:25 am
 • Mincha-Maariv - 7:09 pm
Thursday, September 7
 • Shacharit - 6:15 am
 • Mincha-Maariv - 7:07 pm
Friday, September 8
 • Shacharit - 6:25 am
 • Candle Lighting - 7:00 pm
 • Mincha-Kabbalat Shabbat - 7:05 pm
Saturday, September 9
 • Leil Selichot
 • Parashat Nitzavim-Vayeilech
 • Shacharit (Hashkama) - 8:00 am
 • Shacharit (Main) - 9:00 am
 • Mincha - 6:50 pm
 • Maariv-Havdalah - 8:01 pm
Sunday, September 10
 • Shacharit - 8:00 am
 • Mincha-Maariv - 7:02 pm
Monday, September 11
 • Shacharit - 6:00 am
 • Mincha-Maariv - 7:01 pm
Tuesday, September 12
 • Shacharit - 6:00 am
 • Mincha-Maariv - 6:59 pm
Wednesday, September 13
 • Shacharit - 6:00 am
 • Mincha-Maariv - 6:57 pm
Thursday, September 14
 • Shacharit - 6:00 am
 • Mincha-Maariv - 6:56 pm
Friday, September 15
 • Erev Rosh Hashana
 • Shacharit - 6:00 am
 • Candle Lighting - 6:48 pm
 • Mincha-Kabbalat Shabbat - 6:50 pm
Saturday, September 16
 • Rosh Hashana 5784
 • Shacharit - 7:45 am
 • Mincha - 6:35 pm
 • Candle Lighting - 7:49 pm
Sunday, September 17
 • Rosh Hashana II
 • Shacharit - 7:45 am
 • Maariv-Havdalah - 7:48 pm
Monday, September 18
 • Tzom Gedaliah
 • Fast Starts - 5:28 am
 • Shacharit - 6:00 am
 • Mincha-Maariv - 6:49 pm
 • Fast Ends - 7:41 pm
Tuesday, September 19
 • Shacharit - 6:00 am
 • Mincha-Maariv - 6:47 pm
Wednesday, September 20
 • Shacharit - 6:00 am
 • Mincha-Maariv - 6:45 pm
Thursday, September 21
 • Shacharit - 5:45 am
 • Mincha-Maariv - 6:44 pm
Friday, September 22
 • Shacharit - 6:00 am
 • Candle Lighting - 6:36 pm
 • Mincha-Kabbalat Shabbat - 6:40 pm
Saturday, September 23
 • Parashat Ha'Azinu
 • Shabbat Shuva
 • Shacharit (Hashkama) - 8:00 am
 • Shacharit (Main) - 9:00 am
 • Mincha - 6:25 pm
 • Maariv-Havdalah - 7:37 pm
Sunday, September 24
 • Erev Yom Kippur
 • Shacharit - 8:00 am
 • Mincha - 3:30 pm
 • Candle Lighting - 6:31 pm
Monday, September 25
 • Yom Kippur
 • Shacharit - 8:00 am
 • Maariv-Havdalah - 7:34 pm
Tuesday, September 26
 • Shacharit - 6:25 am
 • Mincha-Maariv - 6:35 pm
Wednesday, September 27
 • Shacharit - 6:25 am
 • Mincha-Maariv - 6:34 pm
Thursday, September 28
 • Shacharit - 6:15 am
 • Mincha-Maariv - 6:32 pm
Friday, September 29
 • Erev Sukkot
 • Shacharit - 6:25 am
 • Candle Lighting - 6:24 pm
 • Mincha-Kabbalat Shabbat - 6:30 pm
Saturday, September 30
 • Sukkot I
 • Shacharit (Hashkama) - 7:55 am
 • Shacharit (Main) - 8:45 am
 • Mincha - 6:15 pm
 • Candle Lighting - 7:25 pm

Congregation Ahavat Achim
18-25 Saddle River Road, Fair Lawn, NJ 07410
Phone: (201) 797-0502