Shabbat Schedule

 • Erev Yom Kippur
 • Shacharit - 6:15 am
 • Candle lighting - 6:15 pm
 • Kol Nidre - 6:20 pm
 • Yom Kippur
 • Shacharit - 8:00 am
 • Maariv-Havdalah - 7:17 pm
 • Candle lighting - 6:10 pm
 • Mincha-Kabbalat Shabbat - 6:15 pm
 • Ha'Azinu
 • Hashkama - 8:15 am
 • Shacharit - 9:00 am
 • Mincha - 6:00 pm
 • Maariv-Havdalah - 7:12 pm
 • Erev Succos
 • Shacharit - 8:00 am
 • Candle lighting - 6:07 pm
 • Mincha-Maariv - 6:07 pm
 • Succos
 • Shacharit - 8:45 am
 • Mincha - 6:05 pm
 • Candle lighting - 6:06 pm

Congregation Ahavat Achim
18-25 Saddle River Road, Fair Lawn, NJ 07410
Phone: (201) 797-0502