Ahavat Achim Z’manim

Wednesday December 02, 2020
 • 16 Kislev, 5781
 • Pesachim 11
 • Earliest Talit - 6:04 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:11 am
 • Chatzot - 11:46 am
 • Gedolah - 12:10 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:29 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:09 pm
Thursday December 03, 2020
 • 17 Kislev, 5781
 • Pesachim 12
 • Earliest Talit - 6:05 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:12 am
 • Chatzot - 11:46 am
 • Gedolah - 12:10 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:28 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:08 pm
Friday December 04, 2020
 • 18 Kislev, 5781
 • Pesachim 13
 • Earliest Talit - 6:06 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:12 am
 • Chatzot - 11:47 am
 • Gedolah - 12:10 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Candle Lighting - 4:10 pm
 • Shkia - 4:28 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:08 pm
Saturday December 05, 2020
 • 19 Kislev, 5781
 • Pesachim 14
 • Vayishlach
 • Earliest Talit - 6:06 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:13 am
 • Chatzot - 11:47 am
 • Gedolah - 12:11 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:28 pm
 • Tzeit (45 Min) - 5:13 pm
Sunday December 06, 2020
 • 20 Kislev, 5781
 • Pesachim 15
 • Earliest Talit - 6:07 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:14 am
 • Chatzot - 11:48 am
 • Gedolah - 12:11 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:28 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:08 pm
Monday December 07, 2020
 • 21 Kislev, 5781
 • Pesachim 16
 • Earliest Talit - 6:08 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:14 am
 • Chatzot - 11:48 am
 • Gedolah - 12:11 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:28 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:08 pm
Tuesday December 08, 2020
 • 22 Kislev, 5781
 • Pesachim 17
 • Earliest Talit - 6:09 am
 • Last Tefilah Shacharit - 10:15 am
 • Chatzot - 11:49 am
 • Gedolah - 12:12 pm
 • Plag - 3:30 pm
 • Shkia - 4:28 pm
 • Tzeit (40 Min) - 5:08 pm

Congregation Ahavat Achim
18-25 Saddle River Road, Fair Lawn, NJ 07410
Phone: (201) 797-0502